Marsilya Akdeniz Entegrasyon Merkezi Semineri – Akdeniz Şehirlerinde Kent İçi Hareketlilik: Geribildirimler ve Perspektifler, 12-14 Kasım 2014 İzmir, Türkiye

Publication Lundi 13 Octobre 2014

Lire
la page en français
/ Read the page in english

Frans?z Kalk?nma Ajans?’n?n öncülü?ünde finanse edilerek CODATU taraf?ndan hayata geçirilen Marsilya Akdeniz Entegrasyon Merkezi’nin sürdürülebilir kentsel ula??m program? 2010’da ?am-Suriye’de yap?lan aç?l?? konferans?yla ba?lat?ld?.

Program?n ilk a?amas? çerçevesinde bölgesel seminerler ve konuyla ilgili atölyeler (?am ve Marsilya 2010, Barselona 2011, Marsilya 2012) düzenlendi. ?kinci a?amada ise Tunus’ta (2012) ve Fas’ta (2013) ula??m sektöründe yer alan aktörlerin sorunlar?na yak?ndan de?inebilmek amac?yla Kentsel Ula??m Ulusal Günleri üzerine yo?unla??ld?.

Seminer Konular?

?zmir’de 12-14 Kas?m 2014 tarihleri aras?nda düzenlenecek olan « Akdeniz ?ehirlerinde Kentsel Ula??m: Geribildirimler ve Perspektifler » konulu seminerin amaçlar?:

  • Sürdürülebilir Kentsel Ula??m program?n?n farkl? bulu?malar ve faaliyetler neticesinde 2010’dan bu yana elde edilen sonuç ve yay?nlar?n?n tan?t?lmas?;
  • Farkl? Akdeniz ülkelerinden kat?lan kentsel ula??mla ilgili üst düzey karar vericilerin ve uzmanlar?n kar??l?kl? deneyim ve bilgi payla??m?n? sa?lamak;
  • Program?n gelecek faaliyetlerinin olu?turulmas? amac?yla kentsel ula??m perspektifleri üzerine kat?l?mc?lar?n fikir payla??m?n? sa?lamak.

Bu program daha çok kentsel hareketlili?in günlük hareketlilik yönetimi, toplu ta??ma sistemlerinin geli?tirilmesi ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik stratejilerinin uygulanmas?ndan sorumlu ki?ilerin ve yerel karar vericilerin özellikle yönetim ve yat?r?m aç?s?ndan kar??la?t??? sorunlar ve engellerle ilgili tart??malar? ve geribildirimleri sa?layacakt?r.

Buna ek olarak, orta ve uzun vadede sürdürülebilir hedefleri de göz önüne alarak sorunlar?n k?sa vadeli çözümü için uygun önlemlerin al?nmas?na yönelik yerel bazda geli?tirilen çözümler de ilham vermek üzere seminerde payla??lacakt?r.

Seminerde ki ana konular: Ula??m çe?itleri, ula??m a?lar?n?n yat?r?m? ve operatörlerle yap?lan anla?malar, özellikle güney ve do?u akdeniz ülkelerinde ki informal ula??mlar? da içeren ula??m ?ekillerinin yayg?nla?t?r?lmas?, eri?ilebilirlik kriteri, sadece ula??mda de?il kentsel projelerde de ula??m için ayr?lm?? özel alanlar. Seminer süresince tart??malardan ve kar??l?kl? payla??mlardan ortaya ç?kacak ek sorunlar? ve konular? da aç??a ç?karmay? umuyor ve diliyoruz.

?zmir’de teknik ziyaret: Ula??m a?lar?n?n yayg?nla?t?r?lmas?na bir örnek

?zmir 4 milyon nüfusuyla Türkiye’nin bat?s?nda Ege denizi k?y?lar?nda ülkenin üçüncü en büyük ?ehri ve ?stanbul’dan sonra ki ikinci büyük limand?r. H?zla büyümekte olan bu ?ehirdeki trafik yo?unlu?unu azaltmak amac?yla belediye, toplu ta??ma sisteminin yayg?nla?t?r?lmas? için büyük bir kent projesi uygulamaya karar verdi.P1060939

1991’den beri ?ehir, informal ula??m?n da düzenlenmesiyle artan hareketlilik talebine daha uzun vadede kar??l?k vermek için ula??m a?lar?n? geli?tirmeye ve sürdürülebilir çözümler getirmeye sürekli devam etmektedir. 2000 y?l?nda, ?zmir Büyük?ehir Belediyesi kullan?m? art?rmak maksad?yla toplu ta??may? yeniden yap?land?racak olan “Ula??m Dönü?ümü” program?n? ba?latm??t?r.

O zamandan beri ?zmir’de ayn? tarife uygulamas?yla istasyon say?s? git gide artan 20 km.lik bir metro a?? yap?lm??, otobüs a?? geli?tirilmi?, ve deniz yolu ula??m? yayg?nla?t?r?lm??t?r. Yak?n zamanda ise serbest kullan?ml? bisiklet sistemi hizmete sunulmu?tur. Yerel yönetimler ba?ar?l? projeler geli?tirmeye devam etmektedir: 2030’a kadar iki tramvay hatt? projesi hayata geçirilecektir.

?zmir yerel yönetimleri 12- 14 Kas?m 2014 tarihleri aras?nda Frans?z Kalk?nma Ajans? taraf?ndan organize edilen Marsilya Akdeniz Entegrasyonu seminerinde zengin bilgi payla??m? ve deneyim aktar?m? için sizleri a??rlamaktan memnuniyet duyacakt?r.

Kay?t olmak için buray? t?klay?n!

Seminere kat?labilmek için a?a??daki formu doldurmak zorunludur. Kat?l?mc? say?s? s?n?rl? olup maksimum say?ya ula??ld???nda kay?tlar kapanacakt?r.

Partenaires associés

Izmir Metropolitan Municipality
Agence Française de Développement (AFD)

L’Agence Française de Développement (AFD) agit depuis soixante-dix ans pour lutter contre la pauvreté et favoriser le développement dans les pays du Sud et dans l’Outre-mer. Au moyen de subventions, de prêts, de fonds de garantie ou de contrats de désendettement et de développement, elle finance des projets, des programmes et des études et accompagne ses partenaires du Sud dans le renforcement de leurs capacités.

Les transports constituent un secteur d’intervention traditionnel de l’AFD. Sur la période 2001-2005, l’Agence a mobilisé environ 164 M€ par an en moyenne pour la mise en œuvre de projets dans le secteur des transports (en incluant les projets de développement rural et urbain comportant des activités de transport).

Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI)

Le Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI), basé à Marseille, a pour objectif d’améliorer la convergence des politiques de développement durable par le biais d’une plate-forme d’échange de connaissances et d’apprentissage collectif.

CEREMA – Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Le
Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement www.cerema.fr ), établissement public de l’Etat à caractère administratif, rassemble 3000 experts et agents et comprend 11 directions techniques et régionales qui couvrent tout le territoire français. Centre de ressources et d’expertise scientifique et technique interdisciplinaire, ses actions promeuvent un développement durable des territoires et une économie décarbonée. Ses thématiques principales concernent l’espace public et son aménagement, la mobilité et les infrastructures de transport, l’environnement, l’efficacité énergétique, la maîtrise des risques et le bien-être environnemental de la population.

A ce titre, le Cerema déploie une part importante de ses activités sur les problématiques de la mobilité, des services de transport et des politiques de déplacement des voyageurs et des marchandises, en France mais aussi en Europe et à l’international vers les pays développés, en transition ou en développement.

Le Cerema est représenté auprès de la CODATU par son directeur technique territoires et ville.